top of page
Övriga besöksmål

Övriga besöksmål

Övriga besöksmål
Beskrivning

STENERYDS LÖVÄNGAR I Steneryd får du uppleva rester av ett äldre kulturlandskap som fortfarande sköts enligt gammal hävd. På så vis bevaras både den speciella växtligheten och det äldre brukningssättet. I Steneryd finns ett välbevarat småskaligt kulturhistoriskt landskap bestående av lövängar, slåtterängar, naturbetesmarker, små åkrar och ädellövsdominerad skog. Den hävdgynnade floran är artrik och visar på långvarig hävdkontinuitet. Ekoxe och bokoxe har rapporterats från området. Markerna sköts genom slåtter, bete och lövtäkt. I området finns ruiner efter Gammelgården. Större delen av området utgörs av lövängar med över 500 hamlade lindar, askar och almar, samt några enstaka hagmarksekar. Det finns gott om hasselbuketter. Det finns några mindre ytor med slåtterängar. Insprängt i området ligger gamla åkrar, dels sådana som brukas fortfarande och dels sådana som övergått till betesmark. De olika vångarna inramas av stenmurar. Läs mer på Länsstyrelses hemsida: lansstyrelsen.se/blekinge/besoksmal/ naturreservat/steneryd


FÄRSKESJÖN

I naturreservatet Färskesjön kan du som besökare uppleva vidsträckta mosaiker av hällmarker och naturskogar med ädellövträd

och tall. Färskesjön har klart vatten och är en populär badsjö, med långrund sandstrand i öster och nordost. Sjön har en rik bottenvegetation av bland annat notblomster, strandpryl och styvt

braxengräs. 

Här finns också talrika fornlämningar från brons- och järnåldern.

Naturreservatet Färskesjön är ett av de största väglösa områdena i östra Blekinge. Det ingick i början av 1900-talet i ett vidsträckt ljunghedsområde, med små inslag av skog och våtmarker, som täckte stora delar av Torhamnslandet. I takt med att betesdriften avtog slöt sig skogen alltmer, och har i stora delar varit orörd i uppemot 100 år.

Läs mer på Länsstyrelses hemsida:

lansstyrelsen.se/blekinge/besoksmal/

naturreservat/farskesjon

Country Field

Information

Kontakt

Öppettider

Tjänster hos oss

{Kategori}

Våra Boenden
no image placeholder.jpeg

Add a Title

Change the text and make it your own. Click here to begin editing.

Erhållna Utmärkelser
Utmärkelse
Galleri
bottom of page