top of page

Höga sand

Höga sand

SANDDYNERNAS LANDSKAP
Högasands naturreservat omfattar de
sandiga och tallbevuxna delarna av
litorinastrandvallen mellan Eriksholm och
Trolleboda. Sanddyner bildas i havsnära
blåsiga miljöer med mycket sand. Denna
naturliga process med vindburen sand
skapar unika livsmiljöer för växter och
djur. Samtidigt hotas människors hem och
odlingar och för att hindra sandflykten
planterades här tall och strandråg på
1900-talet. Mänsklig påverkan förekom
redan på 1100-talet vid Högasand med
bete, vedtäkt och timmerhuggning. Inten
-
sivt markutnyttjande under århundraden
gjorde att landskapet öppnades upp och
vinden formade dagens sanddyner.
EN OVANLIG MILJÖ
I de torra, varma sandområdena, och i
de grova tallarna, trivs flera hotade och
skyddsvärda arter. Många av arterna har
anpassat sig till denna för Blekinge ovan
-
liga miljö. Här finns till exempel den enda
kända förekomsten i landet av grynig
påskrislav (Stereocaulon incrustatum).
Arten är akut hotad i Sverige och därför
har vi ett speciellt ansvar för att skapa så
goda förutsättningar som möjligt för att
arten ska överleva i Högasand. I de
solvarma sanddynerna förekommer
många steklar och vildbin.

bottom of page